Aplinkos inžinerijos studija


Mūsų veiklos sritis – su aplinkos apsauga susijusios paslaugos žemės ūkio, maisto pramonės, energetikos sektoriuose. Mokslinė ir techninė kompetencija leidžia kompleksiškai spręsti visas sudėtingas taršos problemas, pritaikant inžinerinius sprendinius, užtikrinančius racionalų išteklių naudojimą, saugią ir švarią aplinką.


Nes dėmesys aplinkosaugai augina verslo vertę

Pagrindinės paslaugos:

  • planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkos komponentams identifikavimas, poveikio aplinkai vertinimas;

  • poveikio potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimas;

  • paraiškų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti rengimas;

  • mėšlo, dumblo, pelenų naudojimo laukų tręšimui planų rengimas;

  • aplinkos monitoringo programų ir ataskaitų rengimas;

  • taršos valdymo problemų sprendimas pritaikant technologijas, leidžiančias išvengti neigiamo poveikio aplinkai arba jį sumažinti.